Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut.

Mistä palvelumuotoilu rakentuu?

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Yhteiskehittäminen

Suunnittelu monialaisessa tiimissä sekä sidosryhmien osallistaminen tuovat prosessiin uusia näkökulmia.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Luovuus

Luovuudella on tärkeä rooli palvelumuotoilussa, sillä se tuo mukanaan aivan uudenlaisia oivalluksia ja ideoita.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Ihmislähtöisyys

Ihmislähtöisyys näkyy tavoitteena luoda vahvaa empatiaa asiakkaita kohtaan sekä piilevien tarpeiden esiintuomisena.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Ennakoiva suunnittelu

Ensin selvitetään oikea ongelma asiakkaan näkökulmasta, sitten ratkaistaan ongelma oikealla tavalla.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Visualisointi ja konkretisointi

Luonnosteleva työtapa parantaa kommunikaatiota, kun taas prototypointi nopeuttaa ratkaisun kehittämistä.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Nopeat kokeilut

Nopeiden kokeilujen tavoitteena on kerätä aitoa käyttäjäpalautetta ja tietoa palveluiden toimivuudesta.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Monialaisuus

Tiiminä olemme vahvempia ja luovempia. Jokainen tuo kehitystyöhön oman näkökulmansa ja osaamisensa.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Kokonaisvaltaisuus

Asiakkaan kokemukseen vaikuttavat monet tekijät, joten palvelua tulee tarkastella laajalla näkökulmalla.

Palvelumuotoilu Palo Palvelumuotoilun perusteet

Luovaa ja analyyttistä

Palvelumuotoilu perustuu luovaan ongelmanratkaisuun, jossa luova ajattelu ja analyyttinen päättely vuorottelevat.


Palvelumuotoilun prosessin vaiheet

Palvelumuotoilun avulla tehtävä kehitystyö
voidaan jakaa neljään vaiheeseen.
Lue lisää palvelumuotoiluprosessista Palon blogista.

Menetelmät ja työkalut

Keinot asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön.

Haluatko tietää lisää palvelumuotoilun menetelmistä ja työkalupakeista? Nyt sinua onnisti, sillä olemme keränneet aiheesta todellisen tietopaketin.

Lue lisää


Palvelumuotoilukortit

Kätevästi mukana kulkevaa palvelumuotoilua.

Korttipakassa voi olla muutakin kuin ässiä ja kurkoja. Palon palvelumuotoilukortit esittelevät palvelumuotoilun menetelmiä ja käsitteitä – ne ovat opas palvelumuotoilun maailmaan.

Lue lisää


Videot

Tutustu tarkemmin Paloon ja toimintaamme.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten videon täytyy kertoa vielä enemmän. Jos olet kiinnostunut Palon toimintatavoista, projekteista ja palveluista, täältä löydät kaipaamaasi tietoa.

Katso videot


Palvelumuotoilun sanastoa

A niin kuin asiakas, ja paljon muuta.
 • Asiakas

  Asiakas on henkilö, joka ostaa tuotteita ja palveluita yrityksiltä. Hän ei välttämättä itse kuluta ostamaansa ollenkaan. Kuluttaja taas ostaa tuotteita ja palveluita omaan käyttöönsä. Voidaan ajatella myös loppukäyttäjinä. Käyttäjä on se henkilö, joka päätyy käyttämään tuotetta tai palvelua.

 • Asiakaskokemus

  Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus, joka muodostuu asiakkaan ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen tuloksena. Käyttökokemus syntyy palvelun tai tuotteen käyttämisessä. Palvelukokemus syntyy asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisestä vuorovaikutuksesta. Kokemukseen vaikuttavat molempien tarpeet, odotukset, motivaatiotekijät ja arvot.

 • Asiakaslähtöisyys

  Asiakaslähtöisesti kehittäessä asiakas otetaan mukaan kehittämään palvelua yhdessä suunnittelijoiden kanssa alusta alkaen. Asiakaskeskeinen lähtökohta tarkoittaa asiakkaan huomioimista, mutta asiakasta ei osallisteta yhtä vahvasti kehitysprosessiin.

 • Empatia

  Empatia eli toisen henkilön asemaan eläytyminen. Palveluiden suunnittelussa empatian avulla tunnistetaan piileviä tarpeita, jotta voidaan luoda palveluita ja tuotteita, joita ihmiset eivät vielä tiedä tarvitsevansa. Empatia siis mahdollistaa asiakaslähtöisen suunnittelun onnistumisen.

 • Fasilitointi

  Fasilitointi on tärkeässä roolissa palvelumuotoilussa, sillä esimerkiksi työpajoissa fasilitaattori johdattaa ryhmiä kohti lopputulosta ohjaamalla, organisoimalla ja ideointia ruokkimalla. Samalla hänen tulee pysyä neutraalina käsiteltävän asian suhteen.

 • Havainnointi

  Havainnoinnissa tarkastellaan yleisellä tasolla ihmisten ja palvelun toimintaa puuttumatta tapahtumien kulkuun. Havainnointi on keino tunnistaa ihmisten hiljaisia tarpeita ja selvittää palvelun toimintaa.

 • Ihmislähtöisyys

  Kun palvelumuotoilussa ajatellaan ihmislähtöisesti, se koskettaa kaikkia ihmisiä, jotka liittyvät palveluun. Ihmisten tarpeiden tarkastelun lisäksi pureudutaan siihen, mitä esteitä ja rajoituksia he mahdollisesti kohtaavat, mikä motivoi heitä ja mikä on heille tärkeää.

 • Jalkauttaminen

  Palvelumuotoiluprosessissa olennaisessa osassa on ratkaisujen jalkauttaminen eli niiden vieminen osaksi käytännön toimintaa. Jalkauttamisessa on tärkeää muistaa myös osallistaa henkilökuntaa ja tarvittavia sidosryhmiä. Fiksu palvelumuotoilija on osallistunut heidät mukaan jo alusta lähtien, jolloin ratkaisujen jalkauttaminenkin on sujuvampaa.

 • Kontaktipiste

  Jokainen palvelutuokio koostuu kontaktipisteistä, joiden kautta asiakas kokee palvelun kaikkien aistiensa kautta. Kontaktipisteet voidaan jaoitella neljään ryhmään: kanaviin, esineisiin, prosesseihin ja ihmisiin. Kontaktipisteitä muotoilemalla vaikutetaan asiakaskokemukseen.

 • Läpikävely

  Läpikävelyssä (walkthrough) käydään läpi asiakkaan palvelupolku esimerkiksi prototyyppien avulla. Se auttaa asiakkaan kenkiin hyppäämisessä ja näkemään suunnitellun palvelukokemuksen kokonaisuutena.

 • Muotoiluajattelu

  Muotoiluajattelu (design thinking) on tapa tutkia olemassa olevia haasteita, joihin pyritään luomaan käyttäjistä lähteviä ratkaisuja. Muotoiluajattelu on kykyä yhdistää empatia, luovuus ja rationaalisuus. Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat hyvin lähellä toisiaan, palvelumuotoilun keskittyen nimenomaan palveluiden erikoispiirteisiin.

 • Nopeat kokeilut

  Nopeasti tehtyjen prototyyppien avulla voidaan oppia todella kustannustehokkaasti ideoiden toimivuudesta oikeassa ympäristössä. Kokeilujen avulla voidaan päättää kannattaako ratkaisua viedä pidemmälle, jopa varsinaiseen tuotantoon asti.

 • Osallistaminen

  Osallistamisessa pyritään saamaan kaikki yhteisön jäsenet mukaan toimintaan. Sen avulla kannustetaan ja mahdollistetaan, pyritään ymmärrettävyyteen. Osallistava työskentely tai menetelmä pyrkii helpottamaan ihmisten osallistumista sekä energisoimaan ryhmää luomalla luottamusta ja kohentamalla ilmapiiriä. Osallistavat menetelmät voivat olla harjoituksia tai työkaluja, joilla voidaan ohjailla tilanteita. Tärkeää on itseilmaisu myös muutenkin kuin puhumalla. Osallisuus on tunneperäinen kokemus, jonka kautta ihminen pääsee vaikuttamaan itsensä ja ympäristönsä asioihin toimimalla aktiivisesti ja sitoutuneesti.  Osallisuudessa tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta.

 • Palvelu

  Palvelut ovat aineettomia prosesseja, jotka koostuvat toimenpiteistä, joilla pyritään löytämään asiakkaan ongelmaan ja tarpeeseen ratkaisu ja tuottamaan arvoa. Ratkaisu on palvelun lopputulos, jonka tulisi tuottaa asiakkaalle arvoa. Palveluntarjoaja ja asiakas vuorovaikuttavat palvelussa.

 • Palvelumuotoilu

  Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä monialaisen työryhmän kanssa. Palvelumuotoilu antaa reunaehdot, yhteisen kielen, työkalut ja luovat suunnittelumenetelmät monialaiselle työryhmälle, jonka osaamisalueet mahdollistavat laajan osaamisen ja näkökulmat.

 • Palvelumalli

  Palvelumalli (service blueprint) on yksityiskohtainen, visuaalinen kuvaus palvelun tuotannosta ja vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa.

 • Palvelupolku

  Palvelupolku on palvelutuokioiden ja kontaktipisteiden summa. Se kuvaa mitä asiakas havaitsee ja kokee aika-akselilla. Palvelupolkua voidaan käyttää työkaluna palveluprosessin eri vaiheiden ja mahdollisuuksien hahmottamisessa.

 • Palvelutuokio

  Palvelupolun osat, palvelutuokiot, ovat kohtaamisia (vuorovaikutuksen hetkiä), joissa palvelu tuotetaan ja asiakkaalle muodostuu arvoa tuottava palvelukokonaisuus. Palvelutuokiossa asiakas ja palveluntarjoaja vuorovaikuttavat kontaktipisteiden kautta.

 • Rekrytointi

  Palvelumuotoilun eri vaiheissa tarvittavien osallistujien rekrytointi ei ole aina helppoa. Oikean kohderyhmän tavoittamisessa on tärkeää selvittää missä ryhmä liikkuu ja mitä viestintäkanavia pitäisi hyödyntää. Osallistujien palkitseminen sopivalla lahjalla yllättää kivasti.

 • Suunnitteluohjaimet

  Suunnitteluohjaimet ovat yleensä dokumentteja, jotka ohjaavat palveluiden suunnittelua. Ne sisältävät asiakastarpeisiin pohjautuvia päävaatimuksia ja muita uudelta palvelulta edellytettäviä keskeisiä ominaisuuksia.

 • Tekemisen meininki

  Palvelumuotoiluun kuuluu olennaisesti tekemisen meininki ts. pitkien puheitten ja keskustelujen sijaan hihat kääritään ja asioita lähdetään toteuttamaan kevyesti, usein kokeilevalla otteella.

 • Työpajat

  Työpajat ovat palvelumuotoilussa suosittu työskentelytapa. Ne ovat hyvä tapa osallistaa niin asiakkaita kuin henkilökuntaakin ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun ja kokeiluun.

 • Ulkopuoliset silmät

  Palveluiden muotoilussa on tärkeää katsoa palvelukokonaisuutta ulkoa päin, koska se auttaa organisaatiota näkemään asioita asiakkaiden silmin.

 • Visualisointi

  Asioiden havainnolliseksi ja ymmärrettäväksi tekeminen visualisointien avulla on olennainen osa palvelumuotoilua. Näin päästään kätevästi mm. esittelemään ratkaisuja ja keräämään niistä palautetta.

 • Yhteiskehittäminen

  Yhteiskehittäminen on työskentelytapa ja prosessi, jossa ihmiset (esim. yrityksen henkilöstö ja asiakas) ruokkivat toistensa luomiskykyä. Samalla he tuottavat arvoa toisilleen tuotteen tai palvelun eri kehitysvaiheiden aikana – se ei ole yksittäinen tapahtuma tai tietty menetelmä.

Kirjallisuus

Mietitkö mikä palvelumuotoilua
käsittelevä kirja kannattaisi hankkia?

Tulevat tapahtumat

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?