Pirkanmaan hyvinvointialue: Sujuvan arjen pohjapiirustus uudelle paloasemalle

Lähtökohta

Tampereelle, Nekalaan, suunnitellaan uutta paloasemaa, jossa toimii sekä pelastuspalvelut että ensihoito. Aikaisemmin luodun suunnitelman tarkistamiseen ja muokkaamiseen haluttiin vielä osallistaa asemalle siirtyvää henkilöstöä. Tavoitteena oli käydä läpi tiloja sujuvan työarjen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Lisäksi haettiin arjen ratkaisuehdotuksia, jotka poistavat nykyisiä haasteita ja tukevat halutunlaista työskentelykulttuuria.

Työn eteneminen

Yhteistyö lähti liikkeelle taustatietoihin tutustumisella ja avainhenkilöiden ryhmäkeskustelulla. Keskustelun tavoitteena oli tutustua tarkemmin toimialueiden työarkeen ja niissä kohdattuihin haasteisiin. Erityisesti selvitettiin osallistujien näkemyksiä siitä, mitä tulisi parantaa nykyisissä tiloissa ja toiminnassa. Tämän lisäksi kerättiin tietoa odotuksista uusiin tiloihin liittyen.

Seuraavaksi järjestettiin eri toimialueiden edustajille kaksi työpajaa Tampereella. Ensimmäinen työpaja keskittyi yhteisöllisyyden mahdollistamiseen tiloissa. Työpajaosallistujat pohtivat kohtaamista ja yhteistyötä mm. kokouksissa, koulutuksissa ja taukojen aikana.

Toisessa työpajassa osallistujat keskittyivät tarkastelemaan tilasuunnitelmaa sujuvan työarjen näkökulmasta. Ryhmät pohtivat hälytyksiin lähtöä ja niiltä paluuta sekä työpäivien kulkua niin päivätyöläisille kuin 24-tunnin vuorossa oleville aina työpaikalle saapumisesta sieltä lähtemiseen.

Työpajoissa työskenneltiin sekä yksin että pienryhmissä erilaisia toiminnallisia tehtäviä tehden mm. pohjapiirustuksen äärellä päivän kulkua läpikäyden. Kun kaikkien työntekijöiden tarpeita tarkasteltiin rinnakkain, huomattiin esimerkiksi tilojen pullonkauloja, tarpeettomia välimatkoja ja toimimattomia ratkaisuja.

Palon palvelumuotoilijat koostivat yhteistyön aikana kerätyn tiedon uuden aseman suunnittelua ohjaaviksi materiaaleiksi, jotka katselmoitiin sekä johtoryhmän että toimialueiden edustajien kanssa. Yhteistyössä korostui palvelumuotoilun ihmislähtöisyys eli tiloja ei suunniteltu niinkään neliömetrien ja seinien kannalta vaan niiden toimintojen kannalta, joita tilojen pitää mahdollistaa. Suunnittelussa otettiin huomioon myös Pirhan arvot, jotta tilat tukevat ja helpottavat arvojen mukaisten palveluiden tuottamista.

Lopputulokset

  • Henkilöstön luomat toiminnalliset tilavaatimukset aseman tiloille
  • Palaute olemassa olevasta pohjapiirustuksesta
  • Tilojen muutosehdotukset sujuvan työarjen varmistamiseksi jaoteltuna toimintojen mukaisesti
  • Kooste yhteistyöstä ja tärkeimmistä tehtävistä päätöksistä, jotka vaikuttavat tulevaan asemaan
  • Näkymättömän tiedon näkyväksi tekeminen
  • Henkilöstön osallistaminen suunnitteluun

Projektin tiedot

Pirkanmaan pelastuslaitos pelastustoimen palveluiden järjestämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Pelastuslaitoksen palveluita ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja valmiussuunnittelu sekä turvallisuusviestintä. Pelastuspalveluiden palvelulinjalta järjestetään myös ensihoitopalvelu alueella.

Lisätietoja: https://pelastustoimi.fi/pirkanmaa

Yhteistyön toteutus: 12/2023-02/2024

Palo Pirkanmaan pelastuslaitos

”Saitte hyvin kirkastettua tärkeimmät suuntaviivat uuden pelastusaseman tilasuunnitteluun monialaisen henkilöstön näkökulmasta. Tiedon jäsentely ja päätöksiä vaativien asioiden esille tuominen auttaa meitä projektin edistämisessä.”

 

”Heti ensimmäisestä haastattelusta alkaen tuntui siltä, että jo tiedetyn jäsentelyn lisäksi opimme ja ymmärsimme uusia, tärkeitä suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä yhdessä. Saimme porukalla luotua hyviä arjen innovaatioita uudelle asemalle.”

 

Ammattilaisten palautetta lopputuotosten esittelyssä

Kiinnostaako tilallinen
palvelumuotoilu?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?