Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa?

Vaikka palvelumuotoilu on yleistynyt viime vuosina, kuulen usein kysymyksen ”Mitä se tarkoittaa?”. Ihmettelyn ymmärtää. Palvelumuotoilu-sanassa yhdistyy kaksi äkkiseltään kuulostaen toisiinsa kuulumatonta asiaa. Muotoilu perinteisesti tarkoittaa fyysisten tuotteiden muotoilua. Palvelu on aineeton, ei-fyysinen asia. Miten nämä kaksi voivat yhdistyä?

Service design & design thinking

 PALVELUMUOTOILUSSA HYÖDYNNETÄÄN LUOVIA JA HAVAINNOIVIA MENETELMIÄ PERINTEISTEN RINNALLA

PALVELUMUOTOILUSSA HYÖDYNNETÄÄN LUOVIA JA HAVAINNOIVIA MENETELMIÄ PERINTEISTEN RINNALLA

Palvelumuotoilu on englanniksi service design ja suomennoksessa käytetty muotoilu-sana ehkä harhauttaa eniten kuulijaa. Muotoilu hahmotetaan usein sen lopputuloksen kautta. Muotoilu saatetaan nähdä siis tuotteiden esteettisenä paranteluna, jonka tarkoitus on saada tuote kuluttajille haluttavaksi. Muotoilussa jää usein piiloon prosessi, jolla tuotemuotoilua tehdään.

Hyvä tuotemuotoilu lähestyy tuotetta asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on muotoilla tuotteesta asiakkaan käyttötarkoitukseen ja luonnolliseen toimintatapaan mahdollisimman käyttökelpoinen ja toimiva tuote. Muun mualäyttäjäystävällisyys, ergonomisuus, laadukkuus ja kestävyys ovat päätavoitteita tuotteiden muotoilussa.

Palvelumuotoilussa on tuotu muotoilussa käytetty käyttäjälähtöinen ajattelutapa ja toimintamalli aineettomien palveluiden kehittämiseen.

Mikä palvelumuotoilussa on uutta?

Asiakaslähtöisyys tai käyttäjälähtöisyys eivät ole uusia asioita. Onhan asiakasta on ajateltu aiemminkin ja haluttu tehdä asiakkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Mikä sitten palvelumuotoilussa on uutta? Olen kokenut, että palvelumuotoilussa on uutta nimenomaan ns. muotoiluajattelu (design thinking), joka tulee teollisen muotoilun puolelta.

Asiakasnäkökulma kuulostaa helpolta asialta. Aidosti se onnistuu vain silloin, kun voimme irrottautua organisaation näkökulmasta ja unohtaa hetkeksi kaikki ne lukemattomat organisaation sisäiset selitykset asioille. Ne, joita asiakas yleensä ei näe eikä ymmärrä, mutta jotka estävät suunnittelijoita näkemään asiat puhtaasti asiakkaan silmin.

Muotoiluajattelun ydin on ihmislähtöisyys, joka ottaa huomioon ensisijaisesti palvelun tai tuotteen asiakkaan näkökulman. Palvelumuotoilun kohdalla vahvasti myös palvelua tuottavan henkilökunnan näkökulman.

Kokonaisvaltaista palvelupolun ymmärtämistä

 PALVELUMUOTOILUSSA VISUALISOIDAAN AINEETTOMAT PALVELUT ESIM. PALVELUPOLUN AVULLA

PALVELUMUOTOILUSSA VISUALISOIDAAN AINEETTOMAT PALVELUT ESIM. PALVELUPOLUN AVULLA

Palvelumuotoilussa painottuu kokonaisvaltaisuus, joka konkretisoituu esimerkiksi asiakkaan palvelupolun mallintamisen kautta. Palvelupolun avulla kuvataan miten palvelu tarjoaa asiakkaalle erilaisia kontaktipisteitä, joiden avulla hän navigoi omaa polkuaan eteenpäin. Tämän polun ja sen kontaktipisteiden läpikäyminen on usein hyvin herättävää palveluntarjoajalle.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös muutakin kuin pyrkimystä nähdä palvelupolku asiakkaan silmin. Se tarkoittaa sitä, että ymmärretään asiakasta kokonaisvaltaisemmin. Asiakkaan arjen ymmärtäminen on tärkeää. Tällöin voidaan löytää oikeat arkiset haasteet ja kipupisteet, joihin kehittävä palvelu tuo ratkaisun. Me ihmiset harvoin osaamme kertoa näitä suoraan kysyttäessä. Meiltä jää suurin osa asioita huomaamatta, koska pidämme niitä itsestään selvyyksinä, emme tiedosta tai muista niitä. Tarvitaan muitakin menetelmiä arjen ymmärtämiseen kuin perinteiset asiakaskyselyt. Palvelumuotoilussa käytetään paljon ns. etnografisia menetelmiä, esimerkiksi havainnointia. Havainnointi kertoo, mitä asiakas oikeasti tekee, ei vain sitä mitä hän sanoo tekevänsä.

Käyttäjälähtöiset kehittämismenetelmät

 PALVELUMUOTOILUSSA OSALLISTETAAN PALVELUN KÄYTTÄJÄ MUKAAN SUUNNITTELUPROSESSIIN

PALVELUMUOTOILUSSA OSALLISTETAAN PALVELUN KÄYTTÄJÄ MUKAAN SUUNNITTELUPROSESSIIN

Palvelumuotoilu tuo mukanaan useita erilaisia käyttäjälähtöisiä menetelmiä, jotka auttavat näkemään asiakkaan ongelman ja ideoimaan siihen ratkaisuja. Palvelumuotoilun erityispiirre on kokeileva ja konkretisoiva ote. Kun ideoita ja ajatuksia uusista ratkaisuista syntyy, ne kuvataan kustannustehokkaalla tavalla ja niitä halutaan viedä kokeilujen kautta nopeasti asiakkaiden arvioitavaksi. Näin vältetään tuhlaamasta aikaa ja resursseja ideoihin, jotka mahdollisesti eivät ratkaisekaan asiakkaan ongelmaa tai joista asiakas ei ole olekaan valmis maksamaan. Samalla pyritään myös välttämään suunnittelijoiden kiintymistä omiin ideoihinsa.

Tässäkin vaiheessa kannattaa muistaa, että vaikka asiakas sanoisi, että hän on valmis maksamaan ideasta tai idea kuulostaa hyvältä, todellisuus voi olla aivan muuta. Konseptien arvioinnissa tulee ottaa huomioon alkuperäiset arjen kipupisteet ja miettiä tuottaako ratkaisua arvoa niihin.

Valpas palvelumuotoilija on aina asiakkaan pulssilla ja pyrkii keksimään tapoja testata ideoita kustannustehokkaasti nopeiden prototyyppien avulla. Selvitetään siis ratkaiseeko se oikeasti asiakkaan ongelman.

Blogi on julkaistu aiemmin erään organisaation sisäisessä lehdessä.