Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Olimme mukana Iin kunnan keskustan asemakaavan kehittämisprosessissa vuoden 2016 syyskuusta vuoden 2017 helmikuuhun. Tehtävämme oli tuoda kuntalaiset mukaan kehittämistyöhön - asemakaavatyön pohjaksi haluttiin kuntalaisten todelliset tarpeet ja toiveet.

Työmme oli osa Innovatiiviset vähähiiliset palvelut –hankkeen palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita. Asemakaavatyö koskee Iin kunnan keskustan uutta kaavaa, joka ulottuu vuoteen 2040 asti.

Keräsimme tietoa seuraavilla tavoilla:

ikäihmiset osallistuivat ryhmähaastatteluun, jossa tehtiin tunnelmakarttoja
  • Yksilöhaastattelut ja karttakyselyt (9 haastateltavaa, työssäkäyviä kuntalaisia)
  • Ryhmähaastattelut ja karttakyselyt (21 haastateltavaa, nuoria ja ikäihmisiä)
  • Karttakysely Iin kuntatiedotteessa (14 vastausta)
  • Osallistuva Ii –Facebook ryhmän kautta kysytyt kysymykset (200 vastausta)
  • Valtuustoseminaari 23.1.17 (>30 osallistujaa, kunnanvaltuutettuja)
  • Minun keskustani –tilaisuus 4.2.17 (julkinen yleisötilaisuus, 32 kuntalaista ryhmissä, yhteensä 48 vierailijaa)

Syys-helmikuussa saimme siis yhteensä yli 300 osallistumista projektiin.


Karttakysely

Kaleva uutisoi karttakyselystä syksyllä 2016

Ensi vaiheen haastatteluissa käytimme tukena tarinallista karttakyselyä, joka lähetettiin osallistujille etukäteen tutustumista varten. Haastatteluiden jälkeen karttakysely julkaistiin Iin kuntatiedotteessa, josta sen pystyi kuka tahansa kunnan asukas täyttämään. Karttakyselyssä oli 4 kysymystä, jotka esitettiin tarinan muodossa. Tarinan käyttäminen ja sitä myötä kyselyn leikkisyys herätti kiinnostusta lehdistössäkin.

Saimme kyselyn perusteella erittäin hyvin tietoa esimerkiksi siitä mitkä rakennukset keskustassa koettiin arvokkaiksi ja mitkä taas koettiin ns. maiseman pilaajiksi. Vastausten perusteella teimme koosteita, joita hyödynnettiin Minun keskustani -työpajoissa.


Osallistuva Ii -kyselyt

Rantapohja-lehti julkaisi kysymykset ja muutaman iiläisen vastauksia niihin - tämä kannusti kuntalaisia vastaamaan kysymyksiin ahkerasti

Rantapohja-lehti julkaisi kysymykset ja muutaman iiläisen vastauksia niihin - tämä kannusti kuntalaisia vastaamaan kysymyksiin ahkerasti

Yhteistyössä Rantapohja-lehden kanssa julkaisimme tammikuussa kerran viikossa vaihtuvan kysymyksen kuntalaisille. Oikeasti kysymyksiä oli kerrallaan kaksi, jotka liittyivät yhteen - esimerkiksi mikä koetaan Iissä rumaksi ja mikä kauniiksi. Kysymyksiin pystyi vastamaan Osallistuva Ii -facebook-sivulla.

Vastaaminen oli helppoa, sillä kysymyksiä oli tosiaan kerrallaan vain pari. Varmasti tämä oli osasyy siihen, että saimme kyselyyn runsaasti vastauksia - ja huomattavaa oli, että vastaukset olivat pitkiä ja hyvin pohdittuja.


Minun keskustani -työpajat

Minun keskustani –tilaisuus oli kokonaisuuden suurin tilaisuus, eräänlainen huipentuma, johon panostettiin paljon työtä ja osaamista. Tilaisuuden käytännön järjestelyitä tehtiin isommalla työryhmällä.

Tilaisuus onnistui erittäin hienosti. Se sujui monilta osin paremmin kuin työryhmässä osasimme odottaakaan. Kuntalaisten suunnitelmat olivat puhuttelevia ja he vaikuttivat olevan aidosti innostuneita.

Tilaisuudessa käytettiin hyväksi käsillä tekemistä ja konkreettista kolmiulotteista rakentamista mm. legopalikoilla. Tämä oli luontevaa vaikka osallistujat olivatkin pääosin aikuisia, jopa varttuneempaa ikäryhmää. Havaintojemme perusteella voidaan sanoa, että tällainen konkreettinen tekeminen, ideointi ja sitä kautta yhteisöllinen vaikuttaminen näyttivät innostavan todella paljon osallistujia. Työskentely sujui hyvin ja leikkisästi: työkaluina käytettävien Iin kunnan karttojen avulla ryhmät saivat leikkiä arkkitehtinä olemista.


Työpajasta kuvattiin esittelyvideo


Työpajaan tutustuivat myös useat mediat

Yle Pohjois-Suomi teki tv-uutisen työpajan suunnitteluvaiheesta. Lisäksi Kaleva, Rantapohja sekä Iin Sanomat vierailivat tilaisuudessa.

Kaleva uutisoi työpajasta

Kaleva uutisoi työpajasta

Iin sanomien juttu työpajoista

Iin sanomien juttu työpajoista

Rantapohjan juttu työpajasta

Rantapohjan juttu työpajasta


Löydökset

esimerkki projektin aikana tehdyistä koonneista

esimerkki projektin aikana tehdyistä koonneista

Koko prosessin aikana materiaalia kertyi kiitettävästi, joka loi oman haasteensa meille palvelumuotoilijoille löydösten esittämisessä. Kunnan teknisen viraston ja asemakaavaa työstävän arkkitehdin kanssa keskusteltiin lopputulosten esittämismuodoista. Toimitimme pelkästään arkkitehtien käyttöön koostevideon työpajojen tuloksista, joista käy hyvin selville myös yksityiskohtaiset kuntalaisten ideat. Julkisessa kirjallisessa loppuraportissa nostimme esille pääteemat sekä liitteenä toimitimme tuloksia aiemmista vaiheista (mm. kyselyiden koonnit).

Pääteemoiksi nousivat seuraavat: 1. yleinen viihtyvyys keskustassa, 2. torin sijainti ja toiminnot, 3. harrastukset, liikunta ja vapaa-aika, 4. liikennejärjestelyt, 5. uudisrakentaminen, 6. historia ja perinteet ja 7. vähähiilisyys.

Asemakaavatyö jatkuu Iin kunnassa ja uusi asemakaavan suunnitellaan olevan valmis loppuvuodesta 2017.

Työn tuloksia oli kevään 2017 aikana nähtävillä myös eri puolilla Iin kuntaa. Tulosten näyttely on esillä mm. Autokeidas -kauppakeskuksessa sekä Iin keskuskirjastossa.